Účtovná závierka

Účtovná daňová závierka je to, čo azda najviac zaujíma konkrétny podnikateľský subjekt. Tu sa odzrkadľuje celoročná snaha subjektu.

V rámci závierky ponúkame:

  • vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave Podvojného účtovníctva /Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, Výkaz cash flow/
  • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, ktorý vedie svoje účtovníctvo v sústave Jednoduchého účtovníctva / Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch/
  • Spracovanie Daňového priznania k Dani z príjmov právnických osôb
  • Spracovanie Daňového priznania k Dani z príjmov fyzických osôb – podnikateľov tak i nepodnikateľov / Daňové tlačivo B, Daňové tlačivo A/